Xuất ra các phần tử có giá trị lẻ trong mảng

Yêu cầu:

Chương trình nhập mảng số nguyên và xuất ra các giá trị lẻ trong mảng.

Thuật toán:

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/10/05 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

#define LEN_MAX 100 // maximum length of array

void main()
{
  int arr[LEN_MAX];
  int n;
  int i;
  do 
  {
    printf("\nNhap kich thuoc mang: ");
    scanf("%d", &n);
  }
  while (n > LEN_MAX);

  for (i = 0; i < n;i++)
  {
    printf("\nA[%d] = ", i);
    scanf("%d", &arr[i]);
  }

  // in cac ptu le ra man hinh
  printf("\nPhan tu le cua mang: ");
  for (i = 0; i < n; i++)
    if (arr[i] % 2 != 0)
      printf("\nA[%d] = %d", i, arr[i]);
  
  getch();
}

Kết quả:

Nhap kich thuoc mang: 4
A[0] = 2
A[1] = 3
A[2] = 7
A[3] = 9

Phan tu le cua mang:
A[1] = 3
A[2] = 7
A[3] = 9

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*