Kiểm tra số có đối xứng hay không?

Yêu cầu:

Số đối xứng hay còn gọi là “palindrome”. Ví dụ: 123321 là số đối xứng, 12012 không phải số đối xứng.

Thuật toán:

Đảo các chữ số của số đầu vào. Nếu giá trị của số trước và sau khi đảo bằng nhau thì đó là số đối xứng.

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/10/05 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

void main()
{
  int n, reverse = 0, rem, temp;
  printf("Nhap vao so nguyen: ");
  scanf("%d", &n);
  temp = n;
  while(temp != 0)
  {
    rem = temp % 10;
    reverse = reverse*10 + rem;
    temp /= 10;
  } 
  if(reverse == n) 
    printf("%d la so doi xung", n);
  else
    printf("%d khong doi xung", n);
  getch();
}

Kết quả:

 

Nhap vao so nguyen: 123321
123321 la so doi xung

Nhap vao so nguyen: 9032
9032 khong doi xung

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*