Chương trình tính n!!

October 31, 2015 VietVH 0

Yêu cầu: Viết chương trình tính n!!. Biết rằng n!! = 1.3.5..n nếu n lẻ, và n!! = 2.4.6…n nếu chẵn.

Tính N!

October 31, 2015 VietVH 1

Yêu cầu: Tính giai thừa của số nguyên dương N.

Tìm số Amstrong

October 30, 2015 VietVH 3

Yêu cầu: – Tìm số Amstrong là một số có đặc điểm sau: số đó gồm n chữ số, tổng các lũy thừa bậc n […]

1 13 14 15 16 17